Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

MAPA ÚZEMÍ MAS

Územní působnost

Podnikatelé v území MAS

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Obsah

Stránka

Souhrnná informace o vyhlášených výzvách


Vážená paní,
Vážený pane,

 

Rádi bychom Vám poskytli souhrnnou informaci o vyhlášených výzvách v rámci Mladoboleslavského venkova.

 

Programový rámec IROP:

Výzva č. 4 - Sociální bydlení

              datum vyhlášení: 18. 1. 2019
          datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2019 12:00
          celková alokace výzvy: 1.350.000,- Kč
          podporované aktivity: pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení

 

Výzva č. 5 - Sociální infrastruktura

              datum vyhlášení: 4. 2. 2019
          datum ukončení příjmu žádostí: 15. 6. 2019 16:00
          celková alokace výzvy: 1.800.000,- Kč
          podporované aktivity:
 1. rozvoj sociálních služeb
 2. rozvoj komunitních center                       

 

Výzva č. 6 - Bezpečná doprava II.

              datum vyhlášení: 29. 3. 2019
          datum ukončení příjmu žádostí: 12. 7. 2019 16:00
          celková alokace výzvy: 4.050.768,071 Kč
          podporované aktivity:
 1. budování dopravních bezpečnostních opatření na komunikacích
 2. přizpůsobování komunikací osobám s omezenou pohyblivostí či orientací
 3. výstavba a modernizace cyklotras pro dopravu osob do zaměstnání, za službami
 4. vybudování doprovodné infrastruktury v podobě např. přejezdů pro cyklisty, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky

 

Programový rámec PRV:

Výzva č. 2

              datum vyhlášení: 15. 1. 2019
          datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2019 12:00
          vyhlášené Fiche:
 • 3 - Podnikání na venkově (podpora drobného podnikání a cestovnho ruchu - nejen zemědělci)
 • Podpora zemědělských podniků - investice do podniků (pouze zemědělci)
 • 5 - Podpora zemědělských produktů (zemědělci a potravináři)

 

Programový rámec OPZ:

Výzva č. 4 - Podpora rodiny II.

              datum vyhlášení: 15. 2. 2019
          datum ukončení příjmu žádostí: 15. 5. 2019 12:00
          celková alokace výzvy: 2.030.500,- Kč
          podporované aktivity:
 1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
 2. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
 3. Příměstské tábory
 4. Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
 5. Dětské skupiny
 6. Vzdělávání pečujících osob

 

Výzva č. 5 - Prevence sociálního vyloučení II.

              datum vyhlášení: 28. 2. 2019
          datum ukončení příjmu žádostí: 30. 5. 2019 12:00
          celková alokace výzvy: 2.975.000,- Kč
          podporované aktivity:

sociální začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb prostřednictvím následujících aktivit:

 1. odborné sociální poradenství
 2. terénní programy
 3. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 4. kontaktní centra
 5. sociální rehabilitace

 

Výzva č. 6 - Vzdělávání pro zaměstnání II.

              datum vyhlášení: 28. 2. 2019
          datum ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2019 12:00
          celková alokace výzvy: 1.968.000,- Kč
          podporované aktivity: Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti
 1. Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
 2. Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
 3. Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
 4. Podpora prostupného zaměstnávání

 

Programový rámec OPŽP:

Výzva č. 1 - Realizace sídelní zeleně

              datum vyhlášení: 20. 1. 2019
          datum ukončení příjmu žádostí: 27. 6. 2019 16:00
          celková alokace výzvy: 4.578.000,- Kč
          podporované aktivity:
 • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,

 

 • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),

 

 • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity

 

Výzva č. 2 - Realizace ÚSES a protierozní opatření

              datum vyhlášení: 15. 3. 2019
          datum ukončení příjmu žádostí: 18. 9. 2019 20:00
          celková alokace výzvy - ÚSES: 1.606.660,- Kč
          celková alokace výzvy - protierozní opatření: 3.815.000,- Kč
          podporované aktivity:

Realizace ÚSES:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí 
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES 

 

Protierozní opatření: 

 • podpora opatření zamezujících vodní erozi o opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
 • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), 
 • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), 
 • podpora opatření zamezující větrné erozi o obnova či zakládání větrolamů 

 

 

Více informaci naleznete na webových stránkách v sekcích jednotlivých výzev v programových rámcích.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD.

ředitel


20. 3. 2019

Vyhlášení výzvy "Podpora rodiny II." v programovém rámci OPZ


Mladoboleslavský venkov vyhlašuje výzvu v programovém rámci OPZ s názvem "Podpora rodiny II".

 

Datum vyhlášení výzvy: 15. 2. 2019

Datum ukončení výzvy: 15. 5. 2019

 

Více informací v textu výzvy a přílohách (výzvy OPZ).


13. 2. 2019

Oprava odkazů v upozornění na vyhlášené výzvy


Výzva č. 4 IROP - Sociální bydlení - ZDE

 

Výzvy č. 1 OPŽP - Realizace sídelní zeleně - ZDE


24. 1. 2019

Vyhlášení výzvy č. 1 v programovém rámci OPŽP - Realizace sídelní zeleně


Mladoboleslavský venkov vyhlašuje 1. výzvu v programovém rámci OPŽP s názvem "Realizace sídelní zeleně".

 

Datum vyhlášení výzvy: 20. 1. 2019

Datum ukončení výzvy: 27. 6. 2019

 

Více informací v textu výzvy a přílohách - ZDE


21. 1. 2019

Vyhlášení výzvy č. 4 v programovém rámci IROP - sociální bydlení


Mladoboleslavský venkov vyhlašuje 4. výzvu v programovém rámci IROP s názvem "Sociální bydlení".

 

Datum vyhlášení výzvy: 18. 1. 2019

Datum ukončení výzvy: 30. 4. 2019

 

Více informací v textu výzvy a přílohách - ZDE


18. 1. 2019

Vyhlášení výzvy č. 2 v programovém rámci PRV


Mladoboleslavský venkov, z. ú.

vyhlašuje 2. výzvu MAS v programovém rámci PRV

 

 

Termín vyhlášení výzvy: 15.1.2019
Termín příjmu žádostí:

od 1.2.2019 do 30.4.2019

podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF:

15.6.2019

 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

 

Vyhlášené fiche:

Číslo Fiche Název Fiche Obsah Fiche Alokace Fiche

Fiche 3

Podnikání na venkově

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

2.250.000,-Kč

Fiche 4

Podpora zemědělských podniků – investice do podniků

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) - Investice do zemědělských podniků

2.502.500,-Kč

Fiche 5

Podpora zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1, písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1.796.760,-Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací o výzvě ZDE

 

 


20. 12. 2018

Vyhlášení výzvy 3/2018 v programovém rámci IROP s názvem "Podpora hasičů"


Mladoboleslavský venkov vyhlašuje 3. výzvu v programovém rámci IROP s názvem "Podpora hasičů".

 

Datum vyhlášení výzvy: 20. 12. 2018

Datum ukončení výzvy: 28. 2. 2019

 

Více informací v textu výzvy a přílohách - ZDE 


18. 12. 2018

Vyhlášení výzvy č. 2/2018 v programovém rámci IROP


Mladoboleslavský venkov z. ú. vyhlašuje ke dni 17. 9. 2018 

výzvu č. 2/2018

v programovém rámci IROP s názvem

"Bezpečnost dopravy"

 

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 17. 9. 2018 do 30.11.2018 (do 12:00 hodin).

 

Zádosti se podávají prostřednictvím informačního systému ISKP14+ 

 

Více informací o výzvě ZDE

 

K výzvě bude připraven seminář pro žadatele. Termín semináře bude zveřejněn zde.


11. 9. 2018

Prodloužení výzvy č. 1 v programovém rámci OPZ - Podpora rodiny I.


Výzva č. 1 v programovém rámci OPZ - Podpora rodiny I. prodloužena do 29. 4. 2018.


27. 3. 2018

Vyhlášení 3. výzvy Mladoboleslavského venkova z. ú. v programovém rámci OPZ zaměřené na vzdělávání pro zaměstnání


OPZ

Výzva OPZ - 2/2018 - Prevence sociálního vyloučení I.

Mladoboleslavský venkov vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na prorodinnou podporu – s názvem opatření „Vzdělávání pro zaměstnání I.“.

 

Výzva je kolová, je vyhlášena od 26. 3. 2018 a potrvá do 29. 5. 2018 na webu Evropského sociálního fondu na https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz.

 

Předmětem podpory ve výzvě „Vzdělávání pro zaměstnání I.“ je zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce, dále na podporu spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů, vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání.

Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.

 

1. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti
    1.1. Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
    1.2. Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
    1.3. Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
    1.4. Podpora prostupného zaměstnávání

 

Pro školy, školská zařízení a neziskové organizace je spoluúčast žadatele 0%, pro obce a příspěvkové organizace 5%, OSVČ 15%. Podrobnější informace týkající se oprávněných žadatelů, cílových skupin, podporovaných aktivitách apod. naleznete v dokumentech výzvy.


24. 3. 2018

Stránka