Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Výzva OPŽP č. 1 - Realizace sídlení zeleně

 

1. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu životní prostředí – s názvem opatření „Realizace sídlení zeleně“.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 20. 1. 2019 0:00
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 20. 1. 2019 9:00
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 1. 2019 9:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

Výzva prodloužena:

27. 6. 2019 16:00

18. 9. 2019 16:00

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022
   
Minimální výše CZV 100.000,- Kč
Maximální výše CZV 2.500.000,- Kč
Celková alokace výzvy: 4.578.000,- Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

 • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

Stránka

 • 1